fbpx
Skip links

Utmaningar och möjligheter att få personalen att stanna kvar inom äldreomsorgen

Flera studier beskriver de stora utmaningar som finns vad gäller det faktum att ett stort antal anställda inom äldreomsorgen funderar på att säga upp sig. COVID-19 och de allvarliga konsekvenser som pandemin inneburit för äldreomsorgen har medfört att en redan utsatt yrkesgrupp fått en ännu tuffare arbetssituation, och att de brister som finns inom hemtjänst och äldreomsorg har blivit allt tydligare. Samtidigt finns det goda möjligheter att komma till rätta med dessa utmaningar.

I studien ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg” (2017) av Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell, Stockholms universitet tar författarna upp följande utmaningar inom hemtjänst och äldreomsorg:

  • I en jämförelse med övriga Norden är det en högre andel som överväger att sluta inom äldreomsorgen
  • En majoritet av de anställda anser att arbetet är för psykiskt och fysiskt tungt för att kunna arbeta heltid.
  • Den utbredda förekomsten av delade turer innebär en stor utmaning för den anställda vad gäller att kombinera yrkes- och privatliv.
  • Personalens upplevelser av bristande tillit från ledning och chefer är kopplat till viljan att sluta.
  • Enhetschefer inom den svenska äldreomsorgen har betydligt fler underställda än enhetschefer inom tekniska förvaltningar, och chefer inom äldreomsorgen ansvarar ofta för flera verksamheter och stora personalgrupper.
  • Brist på kompetensutvecklingsmöjligheter.
  • Begränsat med möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med bristande stödfunktioner.

Vi på Minnity har utvecklat ett digitalt verktyg som möjliggör kompetensutveckling och stöd i det dagliga arbetet för personal inom äldreomsorgen.

Den 23:e september bjuder vi in till ett kostnadsfritt webinar där vi kommer att gå djupare in på de utmaningar som finns inom äldreomsorgen men där vi även kommer att belysa de möjligheter som att hitta olika lösningar. Målsättningen är ju att skapa en tryggare miljö för brukarna och en bättre arbetsmiljö för alla de som arbetar inom äldreomsorgen.