fbpx
Skip links

Psykisk ohälsa hos äldre – vanligare än demens

Vad innebär psykisk ohälsa?

Psykosocial ohälsa är ett brett begrepp som omfattar olika tillstånd av varierande allvar och längd. Det inkluderar självrapporterade besvär såsom ångest, depressiva symtom eller nedsatt psykiskt välbefinnande, samt diagnostiserade och behandlade psykiatriska tillstånd som depression och schizofreni.

Mer än var femte person som är 60 år eller äldre brottas med psykiska eller neurologiska problem (bortsett från huvudvärk). Dessutom är 6,6 % av alla funktionshinder hos personer över 60 år kopplade till dessa problem. I den här åldersgruppen är demens och depression de mest förekommande psykiska och neurologiska utmaningarna, påverkande ungefär 5 % respektive 7 % av världens äldre befolkning. Ångestsyndrom drabbar 3,8 % av de äldre, medan nästan 1 % brottas med missbruksproblem. Dessutom är det ganska förvånande att en fjärdedel av dödsfallen till följd av självskada inträffar bland personer som är 60 år eller äldre.

Svenska äldres psykiska hälsa i siffror

År 2018 rapporterade 11% av kvinnor och 7% av män i åldern 65–84 år om nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är tydligt att det finns variationer och skillnader i hur psykiska utmaningar påverkar olika grupper av äldre människor.

När det gäller förekomsten av depression, varierar det mellan 5-15%, medan ångestsyndrom ligger mellan 6-12%. Psykos och psykotiska tillstånd påverkar upp till 3-4% av äldre individer. Dessa siffror belyser komplexiteten och mångfalden av psykiska hälsoutmaningar inom denna åldersgrupp. Det är värt att uppmärksamma att psykisk ohälsa hos äldre är vanligare än demens

Det är också intressant att notera att psykiska besvär rapporteras oftare av kvinnor jämfört med män. Vidare är det en tendens att de med kortare utbildning och sämre ekonomi, liksom de som bor ensamma, också upplever dessa utmaningar i högre grad. Denna information understryker vikten av att ta hänsyn till olika faktorer vid utformningen av stöd och resurser för äldre människors psykiska hälsa.

Psykiatriska tillstånd hos äldre – en annorlunda bild

Sjukdomsbilden för depression hos äldre skiljer sig ofta från den hos yngre. Kroppsliga och kognitiva symtom kan vara mer framträdande än de affektiva symtomen, vilket gör det svårare att upptäcka psykiska sjukdomar hos äldre. Depression hos äldre är lika vanligt som demens, och det kan vara svårt att behandla med otillräcklig verkan av antidepressiva läkemedel och ökad risk för biverkningar. Dessutom har äldre inte alltid samma tillgång till specialiserad psykiatrisk vård som den yngre befolkningen, vilket ökar risken för lidande och självmord.

Att förstå och hantera psykisk ohälsa bland äldre är avgörande för att förbättra deras livskvalitet och välbefinnande. Utbildning och medvetenhet om dessa frågor är viktiga steg mot att minska stigmat och främja mental hälsa hos äldre.

Läs mer om äldres psykisk hälsa i Kunskapsguiden.

Källor:

Folkhälsomyndigheten, 2021

SBU, 2022

Socialstyrelsen, 2018