fbpx
Skip links

Att hantera stress som anhörig

Anhöriga har ett komplext och stressfyllt arbete. Kan man inte hantera stressen på ett effektivt sätt kan detta ha en negativ inverkan på ens hälsa och välbefinnande.

Personer som ger omsorg till sina närstående med demens, jämfört med andra medicinska tillstånd, upplever ofta en större stress. De som är särskilt utsatta för denna typ av stress är framför allt kvinnor, makar till personer med demens, personer som har ytterligare påfrestande livshändelser, personer som har hälsoproblem, samt om psykisk sjukdom finns i släkten. Ytterligare faktorer som kan förvärra vårdbördan är om den anhörige och vårdtagaren har en dålig relation, missnöje med livet, låg självkänsla och emotionell instabilitet hos vårdgivaren.

Vissa av dessa faktorer ligger utom vår kontroll, men inte alla. Vad kan vi då göra? 

Låt oss i första hand ta hand om våra relationer med våra nära och kära. Det är den absolut viktigaste källan till att kunna hantera stress. Att få stöd från vänner och familj, att kunna prata om sina känslor och att tröstas, ger dig styrka att bättre hantera stress. Tack vare våra relationer får vi både känslomässigt och informativt stöd, men även stöd i form av uppbackning och en känsla av värde.

Andra faktorer som har visats fungera som en buffert mot stress är att ha en god självkänsla och att kunna njuta av livet. Forskning har påvisat att människor som har mål i sina liv och strävar efter att uppnå dessa (och därmed lever sina liv med meningsfulla aktiviteter) är mer motståndskraftiga. Faktum är att ju mer nöjda vi är med livet, desto bättre vårdgivare kan vi vara.

Brodaty, H. i Donkin, M. (2009). Family caregivers of people with dementia. Dialogues in Clinical Neuroscience11(2), 217–228. How a Sense of Purpose in Life May Help Slow Alzheimer’s